Afbeelding van documenten met cijfers en grafieken

Download héél véél informatie over het onderwijs in gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland en omgeving:

Deze download bestaat uit 5 Excel documenten van meerdere werkbladen:

  1. Een overzicht van alle 523 onderwijsinstellingen in de provincie Friesland. Met een kruistabel van het aantal scholen en leerlingen per type onderwijs (PO, VO, MBO, HBO en WO) per onderwijsgebied, gemeente en woonplaats. En met per type onderwijs een lijst met alle gegevens per schoolvestiging/instelling: postadres, internetadres, emailadres, aantal leerlingen, bevoegdgezag (schoolbestuur) en denominatie (overtuiging van de school). De download bevat 278 unieke emailadressen. Het filter is ingesteld om (waar mogelijk) alleen de scholen in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland te tonen, dit kan zelf worden aangepast.
  2. Een document met informatie over 8 verschillende thema’s op aparte werkbladen voor het primair onderwijs voor provincie Friesland. Hierbij is het filter in Excel zo insteld dat in eerste instantie alleen de scholen in gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland getoond worden. Dit kan zelf aangepast worden. De thema’s omvatten onder andere uitstroom, eindtoetsscores en zittenblijvers. Zie onderstaande tabel voor de uitgebreide inhoudsbeschrijving. Dit PO document bevat informatie over 1 actieve school in Burum, 3 actieve scholen in Kollum, 1 actieve school in Kollumerpomp, 1 actieve school in Kollumerzwaag, 1 actieve school in Munnekezijl, 1 actieve school in Oudwoude en 1 gesloten school in Oudwoude en 1 actieve school in Westergeest.
  3. Een document over het voortgezet onderwijs met informatie over 9 onderwerpen voor alle 95 middelbare scholen in de provincie Friesland. Onder andere op- en afstroom, slagingspercentages, examenprofielen en zittenblijvers. Zie de tweede tabel hieronder voor de uitgebreide inhoudsbeschrijving.
  4. Een document over de uitstroom van het primair- naar het voortgezet onderwijs. De uitstroom wordt in percentages en grafieken getoond op basis van zelf gekozen scholen. Dit document bevat alle uitstroominformatie van 2012 tot en met 2018 voor de regio Leeuwarden.
  5. Een document met alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor provincie Friesland. Met per locatie het type opvang (BSO: buitenschoolse opvang, KDV: kinderdagverblijf / peuterspeelzaal, VGO: voorziening voor gastouderopvang), het aantal kindopvangplaatsen, de inschrijfdatum en de adresgegevens. De lijst is gesorteerd op postcode en het filter op de kolommen is actief zodat eenvoudig een selectie van opvanglocaties gemaakt kan worden (bijvoorbeeld de opvang van 1 type en in 1 woonplaats).

Provincie Friesland bestaat uit de volgende gemeenten: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Harlingen, Heerenveen, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Sudwest Fryslan, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf.

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken en de juiste cijferformaten te bepalen. Hiermee zijn handige overzichten per onderwerp gemaakt die op aparte werkbladen binnen de documenten worden weergegeven.

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

Download hier gratis als voorbeeld de informatie over het onderwijs voor de gemeente Waterland. De structuur van de informatie is voor iedere gemeente identiek. Alleen het aantal scholen per gemeente en de per school beschikbare gegevens verschillen.

Overzicht van de informatie in het primair onderwijs document:

Werkblad Status / veldnaam Definitie
01-Scholen Laatst bijgewerkt op 8 februari 2019 Informatie per schoolvestiging zoals straat, postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie en internet adres. Hierbij zijn de aparte bestanden voor vestigingen in het basisonderwijs en vestigingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs gecombineerd. Historische gegevens van inmiddels gesloten scholen zijn ook opgenomen. Deze worden met de status ‘ passief’ aangeduid.
02-Leerling-aantallen Bijgewerkt tot en met schooljaar 2018-2019 Het aantal leerlingen in het primair onderwijs per schoolvestiging naar leeftijdscategorie. Hierbij zijn de gegevens uit losse datasets per jaar gecombineerd om een verloop in aantallen over de jaren te tonen. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
03-ToetsInfo Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Eindtoets resultaten: gemiddelde eindscores basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De dataset bevat per schoolvestiging de gemiddelde score voor de eindtoets. De gemiddelde scores worden weergegeven voor alle verschillende eindtoetsen. Er worden inmiddels al 6 soorten eindtoesten gebruikt (Cito, Route 8, IEP, AMN, DIA en CESAN).
04-Uitstroom Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs naar typ. Leerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies. Dit schooladvies bepaalt de uitstroom naar type middelbare school vanuit het basisonderwijs want in het advies staat op welk niveau de leerlingen door kunnen leren. Het advies is leidend voor toelating op de middelbare school. Het advies wordt gebaseerd op resultaten van een kind uit eerdere jaren op de school, op het gedrag en de ontwikkeling van een kind en in veel gevallen op de eindtoets resultaten. Deze gegevens zijn door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap als nieuw ‘open data’ bestand gepubliceerd. In dit bestand wordt het schooladvies per schoolvestiging gerapporteerd. DUO definieert schooladvies als het advies voor het voortgezet onderwijs voor een leerling in groep 8 van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De mogelijke adviezen zijn apart opgenomen (zie onderstaande veld definities of de uitleg op AlleCijfers.nl).
05-Zittenblijven Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 In dit bestand staat per schoolvestiging in het basisonderwijs (bo) het aantal leerlingen dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven: (1) Het aandeel zittenblijvers in leerjaar 8 op de schoolvestiging t.o.v. alle leerlingen in leerjaar 8. En (2) het gemiddeld aandeel zittenblijvers per leerjaar op de schoolvestiging gebaseerd op de zittenblijvers in leerjaar 8.
06-Inspectie Gegevens van de onderwijs inspectiegegevens uit 2016 en 2017 (2018 wordt zeer binnenkort verwacht en dan zsm toegevoegd) Informatie van de onderwijsinspectie. De bestanden 2015-2016 en de bestanden 2016-2017 worden gecombineerd weergegeven. Vanaf 22 december 2017 zijn is de nieuwe editie van Kwaliteitsindicatoren 2016-2017 toegevoegd. Deze data was reeds gepubliceerd in afzonderlijke toezichtrapporten met een vaststellingsdatum tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017.
07-Personeel Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Informatie over het onderwijspersoneel per schoolbestuur cq gevoegdgezag (niet per vestiging, alleen voor scholen met 1 vestiging is dit per vestiging). Op AlleCijfers wordt het aandeel mannen en vrouwen, het verloop van de gemiddelde leeftijd per jaar en het type dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel getoond.
08-DoorstroomInfo Bijgewerkt tot en met schooljaar 2015-2016. Na 2016 zijn deze gegevens helaas niet meer gepubliceerd. Weergave hoeveel leerlingen per jaar zijn doorgestroomd per primair onderwijs vestiging uit de gemeente naar welke middelbare scholen.
09-Kruistabel Laatst bijgewerkt op 8 februari 2019 Overzicht van aantal scholen in de gemeente onderverdeeld naar actief en passief (rij 2 en rij 3) en naar woonplaats (kolommen).

Overzicht van de informatie in het voortgezet onderwijs document:

Werkblad Status / veldnaam Definitie
01-Scholen Laatst bijgewerkt op 8 februari 2019 Informatie per schoolvestiging zoals straat, postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie en internet adres. Historische gegevens van inmiddels gesloten scholen zijn ook opgenomen. Deze worden met de status ‘ passief’ aangeduid.
02-Leerlingen-2018-2019 Bijgewerkt tot en met schooljaar 2018-2019 Aantal leerlingen per vestiging in 2018-2019: totaal en per klas of leerjaar.
02-Leerlingen Bijgewerkt tot en met schooljaar 2018-2019 Aantal leerlingen per vestiging per jaar: totaal en per klas of leerjaar.
03-Opstromers Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Aantal leerlingen dat een niveau omhoog is gegaan per schooljaar.
04-Afstromers Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Aantal leerlingen dat een niveau omlaag is gegaan per schooljaar.
05-Zittenblijvers Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Aantal leerlingen dat is blijven zitten per schooljaar.
06-Slagingspercentages Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Geslaagden per opleidingsprofiel per schooljaar.
07-Examenprofielen-2017-2018 Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Informatie over het aantal examenkandidaten en geslaagden in het voortgezet onderwijs per vestiging. Met hierbij informatie over het onderwijstype en opleidingsprofiel. Het aantal kandidaten en geslaagden en de (per groep berekende) slagingspercentages voor het meest recente schooljaar.
07-Examenprofielen-schooljaren Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Informatie over het aantal examenkandidaten en geslaagden per schooljaar.
07-Examenprofielen-totaal-jaren Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Informatie over het aantal examenkandidaten en geslaagden als som over de bekende schooljaren.
07-Examenprofielen-vrouw Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Het aantal vrouwelijke kandidaten en geslaagden en de slagingspercentages per schooljaar.
07-Examenprofielen-man Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Het aantal mannelijke kandidaten en geslaagden en de slagingspercentages per schooljaar.
08-Personeel Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Informatie over het onderwijspersoneel per schoolbestuur cq gevoegdgezag (niet per vestiging, alleen voor scholen met 1 vestiging is dit per vestiging). Cijfers over het aandeel mannen en vrouwen, het verloop van de gemiddelde leeftijd per jaar en het type dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel.
09-Inspectie De onderzoeksgegevens van de onderwijs inspectie over 2018 worden zeer binnenkort verwacht en dan zsm toegevoegd. Informatie van de onderwijsinspectie. Laat het weten als je op zoek bent naar deze gegevens, misschien zijn deze inmiddels beschikbaar.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

Emailadres en factuur:

Het emailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt uitsluitend gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de email zijn 72 uur geldig. Het emailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen.

Bekijk ook:

De download met informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijken en buurten in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.