Afbeelding van documenten met cijfers en grafieken

Download héél véél informatie over het onderwijs in gemeente Hellendoorn en omgeving:

+ Ontvang de gegevens over leerlingen en adressen voor alle onderwijsvestigingen met geografische coördinaten en e-mailadressen.
+ Bekijk de onderwijsresultaten zoals uitstroom, eindtoetsscores, zittenblijvers, op- en af-stroom en slagingspercentages.
+ Krijg ook nog een uitstroom-analyse, een overzicht van schoolbesturen, heel veel personeelsgegevens en meer!

Deze download bestaat uit 6 Excel documenten van meerdere werkbladen:

  1. Een overzicht van alle 750 onderwijsinstellingen in de provincie Overijssel. Met een kruistabel van het aantal scholen en leerlingen per type onderwijs (PO, VO, MBO, HBO en WO) per onderwijsgebied, gemeente en woonplaats. En met per type onderwijs een lijst met alle gegevens per schoolvestiging/instelling. Per vestiging worden gegevens uit open data zoals de naam, het aantal leerlingen, het postadres, internetadres en informatie zoals de denominatie (overtuiging van de school) en het bevoegdgezagnummer (schoolbestuur) weergegeven. Daarnaast zijn het emailadres en de titel van de website van de school op basis van webscraping toegevoegd. Bovendien zijn de longitude en latitude (geografische coördinaten van de onderwijslocatie) toegevoegd op basis van geocodering van het adres middels de Google maps geocoderingsservice (crs 3857). De download bevat 336 unieke emailadressen. Het filter is ingesteld om (waar mogelijk) alleen de scholen in de gemeente Hellendoorn te tonen, dit kan zelf worden aangepast. Er is ook een download met alle onderwijslocaties voor heel Nederland.
  2. Een document met informatie over 8 verschillende thema’s op aparte werkbladen voor het primair onderwijs. Het document bevat informatie over 575 scholen in het primair onderwijs in de provincie Overijssel. Hierbij is het filter in Excel zo insteld dat in eerste instantie alleen de scholen in de gemeente Hellendoorn getoond worden. Dit kan zelf aangepast worden. De thema’s omvatten onder andere uitstroom, eindtoetsscores en zittenblijvers. Zie onderstaande tabel voor de uitgebreide inhoudsbeschrijving.
  3. Een document over het voortgezet onderwijs met informatie over 9 onderwerpen voor alle 138 middelbare scholen in de provincie Overijssel. Onder andere op- en afstroom, slagingspercentages, examenprofielen en zittenblijvers. Zie de tweede tabel hieronder voor de uitgebreide inhoudsbeschrijving.
  4. Een document over de uitstroom van het primair- naar het voortgezet onderwijs. De uitstroom wordt in percentages en grafieken getoond op basis van zelf gekozen scholen. Dit document bevat alle uitstroominformatie van 2012 tot en met 2018 voor de regio Almelo.
  5. Een document met de gegevens over de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Overijssel. Hierbij zijn (onder andere) optellingen toegevoegd van het aantal schoolvestigingen, scholen en leerlingen per bestuur en per samenwerkingsverband. Daarnaast bevat dit document een overzicht van het aantal personeelsleden in zowel personen als FTE per bestuur en per school voor het primair en het voortgezet onderwijs. Er zijn gegevens beschikbaar over het aandeel mannen en vrouwen, de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De personeelsgegevens zijn voor meerdere schooljaren beschikbaar.
  6. Een document met alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor de provincie Overijssel. Met per locatie het type opvang (BSO: buitenschoolse opvang, KDV: kinderdagverblijf / peuterspeelzaal, VGO: voorziening voor gastouderopvang), het aantal kindopvangplaatsen, de inschrijfdatum en de adresgegevens. De lijst is gesorteerd op postcode en het filter op de kolommen is actief zodat eenvoudig een selectie van opvanglocaties gemaakt kan worden (bijvoorbeeld de opvang van 1 type en in 1 woonplaats).

Provincie Overijssel bestaat uit de volgende gemeenten: Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle.

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken en de juiste cijferformaten te bepalen. Hiermee zijn handige overzichten per onderwerp gemaakt die op aparte werkbladen binnen de documenten worden weergegeven.

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

Download hier gratis een voorbeeld van de informatie over het onderwijs per gemeente. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek. Alleen het aantal scholen per gemeente en de per school beschikbare gegevens verschillen.

Overzicht van de informatie in het primair onderwijs document:

Werkblad Status / veldnaam Definitie
01-Scholen Laatst bijgewerkt op 8 september 2019 Informatie per schoolvestiging zoals straat, postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie en internet adres. Hierbij zijn de aparte bestanden voor vestigingen in het basisonderwijs en vestigingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs gecombineerd. Historische gegevens van inmiddels gesloten scholen zijn ook opgenomen. Deze worden met de status ‘ passief’ aangeduid.
02-Leerling-aantallen Bijgewerkt tot en met schooljaar 2018-2019 Het aantal leerlingen in het primair onderwijs per schoolvestiging naar leeftijdscategorie. Hierbij zijn de gegevens uit losse datasets per jaar gecombineerd om een verloop in aantallen over de jaren te tonen. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
03-ToetsInfo Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Eindtoets resultaten: gemiddelde eindscores basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De dataset bevat per schoolvestiging de gemiddelde score voor de eindtoets. De gemiddelde scores worden weergegeven voor alle verschillende eindtoetsen. Er worden inmiddels al 6 soorten eindtoesten gebruikt (Cito, Route 8, IEP, AMN, DIA en CESAN).
04-Uitstroom Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs naar typ. Leerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies. Dit schooladvies bepaalt de uitstroom naar type middelbare school vanuit het basisonderwijs want in het advies staat op welk niveau de leerlingen door kunnen leren. Het advies is leidend voor toelating op de middelbare school. Het advies wordt gebaseerd op resultaten van een kind uit eerdere jaren op de school, op het gedrag en de ontwikkeling van een kind en in veel gevallen op de eindtoets resultaten. Deze gegevens zijn door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap als nieuw ‘open data’ bestand gepubliceerd. In dit bestand wordt het schooladvies per schoolvestiging gerapporteerd. DUO definieert schooladvies als het advies voor het voortgezet onderwijs voor een leerling in groep 8 van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De mogelijke adviezen zijn apart opgenomen (zie onderstaande veld definities of de uitleg op AlleCijfers.nl).
05-Zittenblijven Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 In dit bestand staat per schoolvestiging in het basisonderwijs (bo) het aantal leerlingen dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven: (1) Het aandeel zittenblijvers in leerjaar 8 op de schoolvestiging t.o.v. alle leerlingen in leerjaar 8. En (2) het gemiddeld aandeel zittenblijvers per leerjaar op de schoolvestiging gebaseerd op de zittenblijvers in leerjaar 8.
06-Inspectie Gegevens per vestiging van de onderwijsinspectie uit 2016, 2017 en 2018 Informatie van de onderwijsinspectie. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen/opleidingen op basis van standaarden (voor 2018 werden standaarden indicatoren genoemd). Het aantal standaarden en welke standaarden de onderwijsinspectie tijdens een onderzoek beoordeelt kan per onderzoek verschillen. De standaarden en de resultaten worden per vestiging getoond.
07-Personeel Bijgewerkt tot en met schooljaar 2018-2019 Informatie over het onderwijspersoneel per schoolbestuur cq gevoegdgezag (niet per vestiging, alleen voor scholen met 1 vestiging is dit per vestiging). Op AlleCijfers wordt het aandeel mannen en vrouwen, het verloop van de gemiddelde leeftijd per jaar en het type dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel getoond.
01-Scholen Naam (origineel) Vestigingsnaam van de school zoals deze origineel in de brondata voorkomt (voor weergave op AlleCijfers zijn de namen vaak iets verkort en van afkortingen ontdaan)
01-Scholen Naam (met plaats) Naam van de schoolvestiging met daarin de plaatsnaam verwerkt. Deze naam wordt op de werkbladen met gegevens gebruikt.

Overzicht van de informatie in het voortgezet onderwijs document:

Werkblad Status / veldnaam Definitie
01-Scholen Laatst bijgewerkt op 8 september 2019 Informatie per schoolvestiging zoals straat, postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie en internet adres. Historische gegevens van inmiddels gesloten scholen zijn ook opgenomen. Deze worden met de status ‘ passief’ aangeduid.
02-Leerlingen-2018-2019 Bijgewerkt tot en met schooljaar 2018-2019 Aantal leerlingen per vestiging in 2018-2019: totaal en per klas of leerjaar.
02-Leerlingen Bijgewerkt tot en met schooljaar 2018-2019 Aantal leerlingen per vestiging per jaar: totaal en per klas of leerjaar.
03-Opstromers Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Aantal leerlingen dat een niveau omhoog is gegaan per schooljaar.
04-Afstromers Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Aantal leerlingen dat een niveau omlaag is gegaan per schooljaar.
05-Zittenblijvers Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Aantal leerlingen dat is blijven zitten per schooljaar.
06-Slagingspercentages Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Geslaagden per opleidingsprofiel per schooljaar.
07-Examenprofielen-2017-2018 Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Informatie over het aantal examenkandidaten en geslaagden in het voortgezet onderwijs per vestiging. Met hierbij informatie over het onderwijstype en opleidingsprofiel. Het aantal kandidaten en geslaagden en de (per groep berekende) slagingspercentages voor het meest recente schooljaar.
07-Examenprofielen-schooljaren Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Informatie over het aantal examenkandidaten en geslaagden per schooljaar.
07-Examenprofielen-totaal-jaren Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Informatie over het aantal examenkandidaten en geslaagden als som over de bekende schooljaren.
07-Examenprofielen-vrouw Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Het aantal vrouwelijke kandidaten en geslaagden en de slagingspercentages per schooljaar.
07-Examenprofielen-man Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Het aantal mannelijke kandidaten en geslaagden en de slagingspercentages per schooljaar.
08-Personeel Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018 Informatie over het onderwijspersoneel per schoolbestuur cq gevoegdgezag (niet per vestiging, alleen voor scholen met 1 vestiging is dit per vestiging). Cijfers over het aandeel mannen en vrouwen, het verloop van de gemiddelde leeftijd per jaar en het type dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel.
09-Inspectie Gegevens per vestiging van de onderwijsinspectie uit 2016, 2017 en 2018 Informatie van de onderwijsinspectie. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen/opleidingen op basis van standaarden (voor 2018 werden standaarden indicatoren genoemd). Het aantal standaarden en welke standaarden de onderwijsinspectie tijdens een onderzoek beoordeelt kan per onderzoek verschillen. De standaarden en de resultaten worden per vestiging getoond.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op service.openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

De download met informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijken en buurten in de gemeente Hellendoorn.

De PDF rapportage per basisschool.